Sklep stacjonarny czynny

Poniedziałki - Piątki 11-18;     Soboty 10-14    512 077 975

Regulamin Sklepu

 

Regulamin Sklepu Internetowego

Porcelana przy Puławskiej

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego porcelanaprzypulawskiej.pl (dalej zwany Sklep), składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym porcelanaprzypulawskiej.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, sposobu zapłaty za zamówienie, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

Właścicielem Sklepu jest: Warszawa, Puławska 14; 02-512 Warszawa , NIP: 1182110627, tel. 512077975, adres email: sklep@porcelanaprzypulawskiej.pl. 

 

§ 1 Definicje

 

 1. Dni robocze - oznacza dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, czyli od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i określonych ustawą świąt.
 2. Dostawa - oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę zamówionego Towaru, za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych, czy specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło ma na celu zabezpieczyć Konto Klienta.
 5. Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - oznacza indywidualną przestrzeń udostępnianą przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. Do Konta Klient może się zalogować za pomocą Loginu i Hasła.
 8. Login - oznacza indywidualną nazwę Klienta, składającą się z ciągu znaków literowych, cyfrowych, czy specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym.
 9. Regulamin - oznacza zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Rejestracja - oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, która jest wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności udostępnianych w Sklepie Internetowym.
 11. Sklep Internetowy - oznacza platformę sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, działająca w domenie porcelanaprzypulawskiej.pl.
 12. Sprzedawca - oznacza Spółkę Cywilną KAMAR z siedzibą w Warszawie 01-512; przy ulicy Puławskiej 14; NIP 118-211-06-27, REGON 361974811, adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@porcelanaprzypulawskiej.pl, tel. kom. +(48) 512 077 975.
 13. Towar - oznacza produkt udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.
 15. Wymagania techniczne - oznacza minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze strony Sklepu Internetowego, tj. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet i wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików "cookies".
 16. Zamówienie - oznacza formularz udostępniony na stronie Sklepu Internetowego, określający Towary jakie zamierza Zamówić Klient oraz dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie Internetowej Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może przebiegać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Kupujący może dokonać zakupu poprzez uzupełnienie każdorazowo formularza rejestracyjnego podając dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia albo poprzez zalogowanie się na wcześniej utworzone Konto, zgodnie z § 4 Regulaminu.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Korzystanie z sieci Internet naraża urządzenie z dostępem do Internetu na ataki osób nieupoważnionych i tym samym może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Klienta. Niniejszym Sprzedawca informuje aby Klient zastosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności wskazane jest użycie programu antywirusowego. Sprzedawca nigdy nie prosi o podanie hasła Klienta!

 

§ 4 Rejestracja i Logowanie

 

 1. Każdy Klient ma możliwość stworzenia Konta na stronie internetowej pocelanaprzypulawskiej.pl Konto ułatwia złożenie zamówienia (poprzez zapisanie ustawień osobistych). Jego posiadanie umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu (Przechowalnia, Lista Prezentów Ślubnych, Bony Podarunkowe), bez konieczności określania dodatkowych parametrów zamówienia.
 2. Rejestracji można dokonać przed złożeniem Zamówienia, bądź w trakcie jej realizacji.
 3. W celu utworzenia Konta na stronie Sklepu Internetowego, Klient zobligowany jest do dokonania Rejestracji.
 4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
 5. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 5 Sprzedawca prześle na podany w formularzu adres e-mail wiadomość zawierającą podsumowanie dokonanej Rejestracji.
 7. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 8. Po zakończeniu Rejestracji Klient może się zalogować do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych podczas Rejestracji danych służących do logowania.
 9. Podanie danych adresowych jest konieczne do realizacji Zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W celu ułatwienia ewentualnego kontaktu, wskazane jest podanie również numeru telefonu komórkowego w związku z możliwością doprecyzowania szczegółów zamówienia czy też umożliwienia kontaktu przez kuriera.
 10. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie opcje w ramach Konta Klienta.
 11. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej porcelanaprzypulawskiej.pl w czasie dostępności strony w Internecie.
 2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. W przypadku promocji przeprowadzanych w Sklepie przedstawione ceny promocyjne dotyczą jedynie określonej ilości towarów przeznaczonych na promocję. Szczegółowa ilość dostępnych towarów jest każdorazowo zamieszczona w ofercie.  
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.
 5. Klient składa Zamówienie wybierając produkt ze Sklepu Internetowego, którym jest zainteresowany, poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka".
 6. W celu dodania kilku produktów do Koszyka należy powtórzyć czynność ust. 4.
 7. Po skompletowaniu całości Zamówienia należy kliknąć w przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia", który pojawia się w okienku pod dodaniu produktu do Koszyka, bądź a przycisk "Realizuj zamówienie" znajdujący się w koszyku.
 8. W Zamówieniu Klient wskazuje:
  1. Zamawiany Towar i rozmiar produktu, jeżeli oferowany produkt jest w różnych rozmiarach.
  2. Adres wysyłki oraz adres rozliczeniowy.
  3. Sposób Dostawy; dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  4. Sposób płatności. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za składane zamówienia:

                                                               i.      Gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego;

                                                             ii.      Przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego. Dokładne dane przesyłane są pocztą e-mail na adres Kupującego po wyborze tej formy płatności. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Kupującego możliwa jest dostawa po wpłaceniu zaliczki. W tym celu należy wysłać maila z informacją na sklep@porcelanaprzypulawskiej.pl

                                                            iii.      Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi w momencie otrzymania przesyłki. Kupujący ponosi koszty obsługi usługi pobrania.

 1. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie kliknięcia w przycisk "Potwierdzam zamówienie". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży towarów objętych Zamówieniem.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź na adres mailowy, podany przy Rejestracji, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz informację o oczekiwaniu na zapłatę w przypadku wybrania opcji płatność przelewu na konto bankowe.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty (zwykle 1-2 dni robocze) na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji "za pobraniem".
 4. Przesyłka wysyłana jest pod adres wysyłki wskazany w formularzu Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych, niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od Dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, bądź też formularz Zamówienia zostanie nieprawidłowo wypełniony, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 6. Jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w ust. 13, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. Anulowanie całości Zamówienia (wybranie tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia).
  2. Anulowanie częściowo Zamówienia, tzn. tej części, która powoduje uniemożliwienie dokonania wysyłki (wybranie tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa).
  3. Podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybranie tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy, związanych z podziałem Zamówienia).
 7. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 9. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 10. Klient może modyfikować Zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do Zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
 11. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 12. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 13. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 14. W chwili odbioru towaru Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym..

 

§ 6 Warunki reklamacji

 

 1. Kupujący nie posiadający statusu Konsumenta ma prawo złożyć reklamację zgodnie z warunkami gwarancji (jeśli zostanie udzielona przez Gwaranta) albo zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi za wady.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 01-512 lub na adres email Sprzedawcy sklep@porcelanaprzypulawskiej.pl. W celu ułatwienia złożenia reklamacji, Kupującemu udostępniony zostanie druk reklamacyjny po skontaktowaniu się z adresem mailowym: porcelana@przypulawskiej.pl
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Reklamacja złożona przez Konsumenta będzie rozpatrzona w powyższym terminie, pod rygorem uznania roszczeń Konsumenta za uzasadnione.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z opisem problemu oraz, jeśli to możliwe, dowodem zakupu na adres zawarty w ust. 2. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

 

§ 7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki ma prawo zrezygnować z zakupu towaru, tzn. odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym Rozdziałem nie przysługuje Kupującemu nieposiadającemu statusu Konsumenta.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sprzedawcy, na adres KAMAR S.C. ul Puławska 14, 01-512, Warszawa lub na adres internetowy sklep@porcelanaprzypulawskiej.pl, stosowne, pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór (przykład) takiego Oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod linkiem: Wzór Oświadczenia.
 3. Udostępnienie przez Sprzedawcę wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia Oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Dla zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił na swój koszt. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 2. Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 7. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na zwrot świadczenia na piśmie lub na adres email Klienta.
 8. Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zwrotu dokonanych płatności Klientowi w ciągu 14 (czternastu) dni, jednak Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania. Oprócz równowartości ceny towaru Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w  ofercie Sklepu. Sposób zwrotu należności reguluje § 8 Regulaminu.
 9. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

 

§ 8 Zwrot należności

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zwrotu dokonanych płatności Klientowi w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:
  1. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny).
  2. Odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu.
  3. Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością). Jeśli to konieczne, Sprzedawca wzywa Klienta do przedstawienia danych wymaganych do zrealizowania niniejszego uprawnienia Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §8 ust. 2, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.
 4. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 5. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu danych od Klienta, o których mowa w §8 ust.2.

 

§ 9 Rezygnacja z Konta Klienta

 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z Oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego Oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie i zaakceptowanych przez Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 5. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych obowiązującym prawem.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies". Szczegółowe informacje na temat tego mechanizmu znajdują się pod linkiem Polityka prywatności.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Sprzedawcy bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie Konta Klienta jest uzależnione od decyzji Sprzedawcy.
 3. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego Konto zostało zablokowane.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy i Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Wszystkie nazwy oraz znaki towarowe Towarów oferowanych do Sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych. Dodatkowo Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi, drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 8. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 9. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 10. W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Sprzedającego.
 11. Data opublikowania Regulaminu 01.08.2015.
Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu (sklep internetowy z porcelaną) oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:00f3449f188f2430597a4d4c2aef7b62#0}
Click Shop | Hosting home.pl